V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Deklaracja dostępności

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://www.lo5.lublin.eu/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej: 1 września  2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Niezgodności:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 31 stycznia 2022 r.

W V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: https://www.lo5.lublin.eu/ spełnia wymagania w 99,28%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Łukasz Kopytko (email: sekretariat@lo5.lublin.eu). Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: (81) 466 43 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Udogodnienia:

• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

One Click Accessibility – wtyczka pozwala na powiększanie rozmiaru czcionki, usunięcia kolorów (skala szarości), zmiany kontrastu, ustawienia jasnego tła, podkreślana linków, włączenia czytelnej czcionki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Adres: 20-020 Lublin, ul. Lipowa 7; tel. (81) 466 43 40; faks: (81) 532 19 27, e-mail: sekretariat@lo5.lublin.eu; strona internetowa: https://www.lo5.lublin.eu/

Deklaracja dostępności architektonicznej
Szkoła posiada 2 wejścia główne do budynku. Pierwsze wejście główne dla młodzieży  znajduje się od ul. Skłodowskiej, drugie wejście główne jest dla interesantów od ul. Lipowej. Wchodząc do budynku, wchodzimy na schody, gdzie kierujemy się na wysoki parter.  Na wysokim parterze znajdują się pomieszczenia sekretariatu, dyrektora szkoły, wicedyrektora, kadr i kierownika gospodarczego. Wjazd na parking jest od strony ul. Skłodowskiej. 
 
 • W budynku brak wind.
 • Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 
 • Na terenie szkoły brak jest pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych urządzeń technicznych umożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
Wejście na teren szkoły z psem asystującym jest możliwe. Osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonanych szczepieniach weterynaryjnych, pies musi być w uprzęży. Osoba niepełnosprawna odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Kontakt

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin

Chcesz zasięgnąć informacji? Odwiedź nas (godziny pracy sekretariatu 8.00 – 15.00)

Dyrekcja

Beata Jezierska - Dyrektor
Marzena Drozd - Wicedyrektor
Agata Kępka - Wicedyrektor
Joanna Mazur - Wicedyrektor
Skip to content